GCBM.EU végfelhasználói szerződés

1. Szerződés tárgya

Jelen szerződésben szereplő feltételek és kikötések szabályozzák az Ön hozzáférését a www.cbmondemand.com és www.gcbm.eu Internet-címeken elérhető vállalatirányítási rendszerhez (a továbbiakban SZOLGÁLTATÁS).
Az itt lefektetett kikötések és feltételek értelmében, a GAERON Kft., ezen szerződés keretében nem biztosít kizárólagos jogot a felhasználónak a Szolgáltatás használatára nézve. A Szolgáltatás használatával Ön nem válik a szolgáltatás tulajdonosává. Minden tulajdonosi jog a GAERON Kft.-t illetve beszállítóit illeti meg.

2. A szerződő felek

a GAERON Számítástechnikai és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1037 Budapest, Lestyán u. 3. 2/A. 11., adószám: 13293383-3-41, képviseli: Szakács Előd ügyvezető igazgató, továbbiakban „Szolgáltató”),
és
Ön illetve az Ön által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: "Felhasználó")

2.1 A szerződés időbeli hatálya

A felek a szerződést határozatlan időre kötik.
Felhasználó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés felmondása az info@gaeron.hu email címre küldött üzenettel lehetséges.
A szerződés felhasználó által történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napján 24:00 órakor szűnik meg.
Felhasználó köteles a szerződés megszűnésének napján 24:00 óráig igénybe vett szolgáltatások díját a GAERON Kft. számára 15 napon belül megfizetni.

3. Szerzői jogok

3.1 A SZOLGÁLTATÁST biztosító szoftver (a továbbiakban SZOFTVER) a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és államközi egyezmények védelme alatt áll, azok jogosultja a Szolgáltató. A SZOFTVERE a Szolgáltató nem kizárólagos felhasználási jogot (licencet) ad az Előfizetőnek. A Szolgáltató a SZOFTVER, illetve bármely eleme tulajdonjogát az Előfizetőre nem ruházza át. A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS szerinti felhasználási jog az alábbiakban meghatározott jogokat foglalja magában, az alábbiakban foglalt korlátozásokkal. A Szolgáltató az Előfizetővel szemben csak olyan kötelezettségeket vállal, amelyeket a jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS kifejezetten tartalmaz.

3.2 Az Előfizető jogosult a SZOLGÁLTATÁS használata céljából az általa kijelölt személyek részére Hozzáférést biztosítani, részükre felhasználónevet és jelszót létrehozni. A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS szerinti felhasználási jog rendeltetése a Cbmondemand.com szolgáltatásainak elérhetővé tétele a Felhasználó részére. A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS szerint a Szolgáltató által az Előfizető részére biztosított jogok kizárólag azzal a céllal gyakorolhatóak, hogy az Előfizető a www.cbmondemand.com és www.gcbm.eu Internet-címeken elérhető szolgáltatásokat igénybe vehesse.

4. Egyéb jogok és korlátozások

Az Előfizető a SZOLGÁLTATÁS használatára kizárólag az alábbiakban foglalt korlátozások figyelembe vételével illetve jogok tiszteletben tartásával jogosult.

4.1 A visszafordításra, visszafejtésre és a belső felépítés elemzésére vonatkozó korlátozások
A SZOLGÁLTATÁST tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni, kivéve a Magyarországon érvényes jogszabályi rendelkezések által megengedett mértéket és eseteket. Ezen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

4.2 Bérbeadás és terjesztés
A SZOLGÁLTATÁS az Előfizető által nem adható kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, és az Előfizető semmilyen formában nem jogosult a SZOLGÁLTATÁSHOZ harmadik személyek részére, ellenérték fejében, hozzáférést biztosítani. Az Előfizető nem jogosult a SZOLGÁLTATÁS saját nevében történő továbbértékesítésére és terjesztésére.

4.3 Védjegyek
Jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS nem biztosít semmilyen, a Szolgáltató bármely védjegyéhez kapcsolódó jogot.

4.4 A Szoftvertermék és a Szerzői jog (Copyright)
A SZOLGÁLTATÁS (beleértve, de nem kizárólag, a SZOLGÁLTATÁSBA beépített képeket, fényképeket, animációt, videó- és hangfelvételeket, zenét és szöveget), az ahhoz kapcsolódó összes írásos dokumentációnak szellemi tulajdona és az ahhoz bármely egyéb jogcímen kapcsolódó jogosultság a Szolgáltatót illeti. A SZOLGÁLTATÁS használata során elérhető anyagok tartalmára vonatkozó összes szellemi tulajdon és bármely egyéb jogcímen keletkező jogosultság e tartalom tulajdonosának a tulajdona, amelyet az irányadó szerzői jog, a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek, különös tekintettel a SZOLGÁLTATÁS jellegéből adódóan a SZOLGÁLTATÁS segítségével létrehozható és üzemeltethető egyedi megoldások és alkalmazások kapcsán keletkező jogosultságra. A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS a felsoroltak tartalma tekintetében semmiféle jogot sem biztosít az Előfizetőnek. Az összes, itt kifejezetten át nem engedett jog vonatkozásában a Szolgáltató jogfenntartással él.

5. A hozzáférés jelszava és biztonsága

(a) Az Előfizető felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért. Továbbá az Előfizető felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt. Az előfizetőnek azonnal értesítenie kell a Szolgáltatót a hozzáférésének illegális használatáról vagy a biztonság bárminemű megsértéséről.

(b) FONTOS: Amennyiben az Előfizető több személynek is hozzáférést biztosít a SZOLGÁLTATÁSHOZ (a továbbiakban Felhasználók), Felhasználó felelős az egyes Felhasználók jogosultsági szintjeinek megfelelő beállításáért, különös tekintettel az adminisztrátori jogosultságra. A Szolgáltató minden a nem megfelelő jogosultsági szintek kiadására visszavezethető kár felelősségét a Felhasználóra hárítja.

6. A Szolgáltatás használatának szabályai

6.1 Az Előfizető kötelezettséget vállal és garantálja a szolgáltatás használata során, hogy betartja a jelen szerződésben leírt kikötéseket, feltételeket és a vonatkozó törvényeket, kifejezetten ide értve, de nem kizárólag a "2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről"-t.

6.2 Az e-mail küldésével kapcsolatban, a felhasználó elfogadja hogy:

a) Nem küld kéretlen reklámleveleket, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból. Kéretlen levélküldésről akkor beszélünk, ha olyan címzettnek küldenek levelet, aki nem tett a számára történő levélküldéshez való hozzájáruló nyilatkozatot még az első számára való levélküldés előtt.
b) Nem használja a szolgáltatást törvénytelen célokra.
c) Nem zaklat, fenyeget, nem okoz kényelmetlenséget, bosszúságot más személy(ek)nek.
d) Nem küld vagy jelentet meg félreérthetetlenül erotikus tartalmú képeket vagy olyan anyagot, amely durván támadja a web közösségét, beleértve a rasszista, gyűlöletkeltő, szentségtörő képeket és tartalmakat, illetve amelyeket a Szolgáltató ilyennek ítél.
e) Nem küld vagy jelentet meg semmilyen rágalmazó, sértő, pontatlan, obszcén, szentségtörő vagy erőszakkeltő anyagot, vagy amely etnikailag támadó jellegű.
f) Nem bátorít olyan információ vagy szoftver használatára vagy továbbküldésére, amely sért bármilyen helyi, állami, vagy nemzetközi törvényt, jogszabályt. A szerző beleegyezése nélkül nem használ fel vagy reprodukál semmiféle olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvény véd.
g) Nem továbbít olyan tartalmat, amely illegális tevékenységre vonatkozó információt hirdet vagy kínál, vagy fizikai erőszakra bátorít bármilyen csoport vagy személy ellen.
h) Nem küld olyan tartalmat, amely hivatkozást tartalmaz szexuális, pornográf, ízetlen képekre, gyűlöletkeltő propagandára, vagy bármilyen illegális tartalomra, úgymint illegális szoftverek, termék sorozatszámok, kódtörő programok.
i) Az előfizető elfogadja, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a SZOLGÁLTATÁSSAL kapcsolatban. A szolgáltatást a felhasználó csak saját belső üzleti céljaira használhatja fel.
j) Abban az esetben, ha az előfizető a fenti használati szabályok bármelyikét megsérti, súlyos szerződésszegést követ el, és a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy értesítéssel vagy anélkül, szüneteltesse vagy megszüntesse a felhasználó szolgáltatáshoz vagy bármely kapcsolódó adathoz való hozzáférését.

7. Adatok védelme

7.1 A SZOLGÁLTATÁS felhasználói információkat, üzleti adatokat, e-maileket, jelentéseket és más a felhasználóval összefüggő adatokat tárol az adatbázisban (A továbbiakban: ADATOK). A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolása, feldolgozása során a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el, ide értve, de nem kizárólag a következőket:

a) A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, mely garantálja, hogy az Előfizető Adataihoz csak az Előfizető által választott felhasználónévvel és bármikor megváltoztatható és jelszóval lehet hozzáférni.
b) A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.
c) A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető számára létrehozott felhasználói felület adatforgalmát a mindenkor elérhető, a technika aktuális állásának megfelelő titkosítással védi.
d) A Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja, valamint összehasonlítja a kor követelményeivel, és amennyiben szükséges, fejleszti, frissíti, vagy cseréli azokat.
e) A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető Adatait mindaddig megőrzi, amíg jelen szerződés az Előfizető és a Szolgáltató közt hatályban van.

7.2 A Szolgáltató vállalja, hogy az Előfizető Adatait sem ezen szerződés hatálya alatt, sem azután, semmilyen célból nem használja fel és nem adja tovább harmadik személynek, eltekintve attól az esettől, amikor arra a Szerződő jogi úton kötelezhető, vagy amennyiben a Szerződő ellen folytatott, vagy a Szerződő által kezdeményezett jogi eljárás során ezt a Szerződő érdekei megkívánják.

7.3 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a Szolgáltató vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény.

8. Jótállási nyilatkozat

A Szolgáltató 3 hónapos pénz-visszafizetési garanciát vállal. Az Előfizető a szolgáltatás igénybe vételétől kezdődően 3 hónap alatt az előfizetést bármikor, indoklás nélkül felmondhatja. Ilyen esetben az Előfizető az addig befizetett díjakat maradéktalanul visszakapja.
A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás, a weboldalon megjelenő információ vagy termék vonatkozásában keletkező bármilyen típusú kárra. Különösen nem felelős a különleges, közvetett vagy eseti károkért, vagy az elvesztett haszonért, bevételért vagy elvesztett használatért, amely a Szolgáltató szolgáltatásának, weboldalának vagy az általa tartalmazott információ használatán kívül vagy azzal összefüggésben keletkezik, ahogy a gondatlanságból, sérelemből, törvény betartásából keletkező károkért sem felelős.

9. Titoktartási kötelezettség

A Szolgáltató köteles jelen szerződéssel, az Előfizetővel közvetve vagy közvetlenül kapcsolatos, a szerződés teljesítése során tudomására jutott vagy általa hozzáférhetővé vált valamennyi információt szigorúan bizalmasan kezelni. A Szolgáltató az Előfizető kifejezett, előzetesen írásban adott engedélye hiányában harmadik fél részére semmilyen információt nem közölhet.

10. Referencia

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, de nem kötelezi magát, és az Előfizető kifejezetten hozzájárul, hogy az Előfizető ettől eltérő írásbeli kérése hiányában a Szolgáltató referencialistáján felhasználja az Előfizető cégnevét az általa igénybevett szolgáltatás megjelölésével.

11. Szerződés megszűnése

Az Előfizető a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződés felmondása az info@gaeron.hu email címre küldött írásos üzenettel lehetséges.

12. Vitás kérdések rendezése

Felek megállapodnak abban, hogy esetleges vitás kérdéseiket peren kívül rendezik, s csak ennek eredménytelensége esetén fordulhatnak bírósághoz.
Amennyiben a felek között vitás kérdés merülne fel jelen szerződés, vagy a teljesített szolgáltatás értelmezésével, illetve annak teljesítésével, a felmondás okával, bármelyik fél öt napon belül kérheti az ügy megtárgyalását, s ennek eredményének írásba foglalását. Ha ennek alapján nem vezet eredményre a vita megoldása, fordulhatnak az illetékes bírósághoz.

13. Záró rendelkezések

Ezen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.
Felek ezt a szerződést kettő példányban készítették, amelyből egy-egy példány a szerződő feleket illeti.


© 2004 - 2006 Testreszabható On Demand CRM és Vállalatirányítás, GAERON Kft. Minden jog fenntartva!